Karty charakterystyki substancji chemicznej - co to takiego?

Karta charakterystyki substancji chemicznej, ma zapewniać użytkownikom chemikaliów dostęp do ważnych informacji, pomagając im dzięki temu w ochronie zdrowia i środowiska naturalnego. Począwszy od roku 2017, obowiązuje wyłącznie jeden wzór dla kart charakterystyki. Dlatego też osoby będące użytkownikami niebezpiecznych chemicznych substancji oraz ich mieszanin, muszą mieć karty charakterystyki wykonane według najnowszego wzoru. Zgodnie z artykułem 31 ust. 5 znajdującym się w rozporządzeniu REACH, karty charakterystyki powinny być dostarczane w urzędowych językach członkowskich państw, na których terenie substancję albo mieszaninę wprowadza się do obrotu, chyba iż zainteresowane członkowskie państwa postanowią zupełnie inaczej. Do czego mogą służyć karty charakterystyki substancji chemicznych i jakie informacje są w nich zawierane? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w poniższym artykule. 

Karta charakterystyki substancji chemicznej - co to jest?

Zgodnie z rozporządzeniem o numerze 1907/2006/WE, karty charakterystyki chemicznych substancji, są najważniejszymi narzędziami służącymi do przepływu informacji na temat zagrożeń oraz zarządzania ryzykiem między producentami, dostawcami i dalszymi użytkownikami substancji albo mieszaniny w tak zwanym łańcuchu dostaw. Wymogi zawarte w rozporządzeniu REACH, które dotyczą kart charakterystyki uległy pewnej modyfikacji, co miało na celu uwzględnienie dotyczących ich zasad w ramach ogólnoświatowego i zharmonizowanego systemu oraz włączenie do prawodawstwa Unii europejskiej pozostałych elementów wymienionego systemu wprowadzonych za pomocą rozporządzenia o numerze 1272/2008. 

karta charakterystyki substancji chemicznej

Jakie informacje zawiera karta charakterystyki substancji chemicznej?

Identyfikację mieszaniny/substancji i identyfikację firmy  

W sekcji tej winny znajdować się informacje odnośnie nazwy substancji, albo w wypadku mieszaniny, nazwy handlowej albo oznaczenie mieszaniny; inne konieczne wyznaczniki, takiej jak chociażby nazwy alternatywne czy nazwy handlowe.

Identyfikację danych zagrożeń

Sekcja ta zawiera ważne informacje, takie jak: klasyfikację substancji chemicznych z uwagi na zagrożenia; metodę oznakowania chemikaliów (piktogramy, które określają typ zagrożenia, zwroty mające wskazywać typ zagrożenia i zwroty S mające za zadanie określić warunki w pełni bezpiecznego zastosowania). 

Skład/ informacje na temat składników

W sekcji tej winny zostać zawarte informacje odnośnie składu danego chemicznego produktu. W wypadku substancji, informacje takie podawane są w dalszej sekcji, czyli 3.1. W wypadku mieszanin te informacje zawarte są w sekcji z oznaczeniem 3.2. Informacje przedmiotowe, przedstawiane są na ogół pod postacią tabeli. Zawierają one nazwę albo też nazwę handlową oraz innego typu identyfikatory zanieczyszczeń, składników, substancji, które mogą wnieść wkład do klasyfikacji ogólnej z uwagi na zagrożenia albo obecne są w stężeniach przekraczających wybrane poziomy danego zagrożenia.  

Środki pierwszej pomocy

W czwartej sekcji zawarte są informacje, takie jak: środki pierwszej pomocy, które mają zastosowanie w przypadku nieumyślnego narażenia na działanie chemikaliów; objawy oraz skutki takiego narażenia; wskazania czy niezbędna będzie lekarska pomoc (monitorowanie lekarskie, odtrutka) albo też inne środki (środki indywidualnej ochrony dla osób, które udzielają pierwszej pomocy). 

Postępowanie w wypadku ewentualnego pożaru

W sekcji tej, zawarte są informacje odnośnie przypadkowego pożaru, które mają zastosowanie w razie pożarów przy udziale chemikaliów; ewentualne zagrożenia mające związek z chemikaliami w wypadku pożarów (takie jak chociażby ryzyko szkodliwych produktów spalania albo ryzyko wybuchu oparów). 

Do czego służy karta charakterystyki substancji chemicznej?

Jej najważniejszym zadaniem będzie poinformowanie nas o wybranych zagrożeniach powiązanych z konkretną substancją (ewentualnie mieszaniną), sposobach ich zapobiegania oraz procedurach, które trzeba będzie przeprowadzić w przypadku wystąpienia skażenia wymienioną mieszaniną czy też substancją chemiczną. 

Zobacz również

Nasz portal oferuje szeroką wiedzę z tematyki: pożarnictwa, sprzętu strażackiego, BHP, odzieży bezpiecznej, akcesoriów BHP, odzieży roboczej i wiele więcej. Zapraszamy!